Członkowie

Spółdzielnia zrzesza 69 członków, z czego 21 to pracownicy.

Członkiem Spółdzielni może być każda osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, która odpowiada określonym wymaganiom w statucie i nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni, ani też nie jest udziałowcem w spółce prawa handlowego i wspólnikiem w spółce cywilnej o tym samym zakresie lub rodzaju działalności gospodarczej. (§ 6 Statutu)

Przystępując do Spółdzielni członek obowiązany jest do wniesienia wpisowego oraz zadeklarowania i wniesienia co najmniej trzech udziałów.
Wpisowe wynosi 200,00 zł
Udział wynosi 200,00 zł