Program lojalnościowy

Witamy w gronie Uczestników ogólnopolskiego programu lojalnościowego

 

       Regulamin programu 

 

      Nowy Regulamin obowiązujący od 1.06.2019 r.

Zarząd „Społem” PSS w Wadowicach informuję, że na podstawie § 8 pkt 1 Regulaminu Programu Lojalnościowego „Społem znaczy Razem” z dniem 01.06.2019 r. wprowadza w tym Regulaminie następujące zmiany:

I. W § 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1. Posiadacz Karty gromadzi punkty poprzez zakup towarów lub usług w Placówkach handlowych, z wyłączeniem wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18%, doładowań telefonów, liczników energii elektrycznej itp., usług Paysafecard i Cash-Ticket oraz opłaty za rachunki. Punkty nie są również naliczane za zakupy, które uczestnik Programu zapłaci bonami towarowymi, żywieniowymi, premiowymi, upominkowymi itp. niezależnie od tego kto jest ich emitentem.

II. W § 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

3. Wartość transakcji zostaje przeliczona na punkty w ten sposób, że za każde pełne 5 złotych wartości zakupu uczestnik otrzymuje 1 punkt, natomiast za zgromadzone:

- 200 punktów przysługuje Bon o wartości 10 złotych,

- 400 punktów przysługuje Bon o wartości 20 złotych,

- 1000 punktów przysługuje Bon o wartości 50 złotych.

Równocześnie informujemy, że w przypadku braku akceptacji przez uczestnika zmian w regulaminie może on w każdym czasie złożyć pisemne oświadczenie o rezygnacji z udziału w Programie. Oświadczenie można złożyć w każdej Placówce Organizatora, drogą e-mailową na adres: pss.wadowice@vp.pl lub w siedzibie Organizatora.

Jednolity tekst regulaminu Programu Lojalnościowego „Społem Znaczy Razem” zostanie zamieszczony na stronach internetowych organizatora w dniu 30.04.2019 r. oraz będzie dostępny w placówkach biorących udział w Programie i w siedzibie Organizatora w tym samym terminie.

 

Wadowice, 29.04.2019 r.                                                                                                                Zarząd „Społem” PSS

                                                                                                                                                             w Wadowicach