Program lojalnościowy

Witamy w gronie Uczestników ogólnopolskiego programu lojalnościowego

 

    W związku ze zmianą przepisów, dotyczących ochrony danych osobowych, dokonaliśmy modyfikacji odpowiednich zapisów w regulaminie programu Społem znaczy Razem. Nowy regulamin wchodzi w życie dnia 25 maja 2018.

 

       Nowy regulamin programu 
 

 

 

             Zarząd „Społem” PSS w Wadowicach informuję, że na podstawie § 6. pkt. 1 Regulaminu Programu Lojalnościowego „Społem znaczy Razem” z dnia 15.03.2013 r. z dniem 1.12.2017 r. wprowadza w tym regulaminie zmiany polegające na doprecyzowaniu postanowień Regulaminu w celu poprawy funkcjonowania Programu oraz uaktualnieniu listy placówek biorących udział w Programie.

W związku z powyższym niżej wymienione postanowienia otrzymują następujące brzmienie:

W § 2. pkt. 8 „Formularz rejestracyjny – formularz, zawierający dane uczestnika oraz jego oświadczenie o przystąpieniu do udziału w programie”.

W § 3. pkt. 5 Każdy uczestnik ma możliwość wglądu i aktualizacji danych osobowych dotyczących jego osoby. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników Programu będą przechowywane wprowadzonej przez niego bazie danych. W przypadku z rezygnacji z uczestnictwa w Programie dane osobowe uczestnika będą usuwane z bazy danych.

W § 3. dodaje się pkt. 9 i 10 w brzmieniu:

 1. W przypadku utraty lub uszkodzenia karty klienta uczestnik ma prawo złożyć nowy formularz i pobrać kartę która będzie przypisana do dotychczasowego konta uczestnika. Do nowego formularza rejestracyjnego uczestnik Programu zobowiązany jest załączyć pisemny wniosek o zablokowanie utraconej (uszkodzonej) karty.

 2. Kartą klienta może posługiwać się jedynie uczestnik którego podpis widnieje na formularzu rejestracyjnym. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w związku z dokonaniem transakcji przez osoby nie upoważnione, utratą lub uszkodzeniem karty klienta. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za kartę klienta oraz za transakcje na koncie klienta dokonane z jej użyciem.

W § 4. pkt. 1 Posiadacz karty klienta gromadzi punkty poprzez zakup towarów lub usług w sklepach Organizatora uczestniczących w Programie z wyłączeniem wyrobów i rekwizytów tytoniowych, doładowań do telefonów, płatności za rachunki oraz paysafecard i Cash-Ticket. Od transakcji zakupu przy których uczestnik Programu realizuje bon Społem punkty nie będą naliczane od całej wartości paragonu.

W § 4. pkt. 3 Wartość transakcji zostaje przeliczona na punkty w ten sposób, że za każde pełne 5zł wartości zakupu uczestnik otrzymuje 1pkt. Natomiast za zgromadzone:

-150 punktów przysługuje bon o wartości 10 zł

- 300 punktów bon o wartości 20 zł

- 750 punktów bon o wartości 50 zł

Dodaję się pkt. 8 o brzmieniu: Punkty zgromadzone na kartach różnych uczestników nie podlegają łączeniu (sumowaniu).

W § 5. dodaje się pkt. 9 i 10 o brzmieniu:

 1. Bonem „Społem” nie można zapłacić za papierosy i wyroby tytoniowe, alkohole w tym piwo oraz doładowanie telefonów, rachunki, Cash-Ticket i paysaeacard.

 2. W przypadku gdy łączna wartość odebranych w jednym dniu bonów przekroczy wartość 760 zł Organizator pobierze od uczestnika zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 10% łącznej wartości wydanych bonów. Warunkiem wydania bonów jest wcześniejsza wpłata przez uczestnika określonej kwoty zaliczki na podatek.

Równocześnie informujemy, że w przypadku braku akceptacji przez uczestnika zmian w regulaminie może on w każdym czasie złożyć pisemne oświadczenie o rezygnacji z udziału w Programie. Oświadczenie można złożyć w każdej Placówce Organizatora, drogą e-mailową na adres: pss.wadowice@vp.pl lub w siedzibie Organizatora.

 

Jednolity tekst regulaminu Programu Lojalnościowego „Społem Znaczy Razem” zostanie zamieszczony na stronach internetowych organizatora w dniu 30.11.2017 r. oraz będzie dostępny w placówkach biorących udział w Programie i w siedzibie Organizatora w tym samym terminie.

Wykaz placówek organizatora biorących udział w Programie:

1. Sklep nr 2, Wadowice, ul. Konstytucji 3 Maja 17

2. Sklep nr 3, Wadowice, ul. Batorego 12A

3. Sklep nr 5, Wadowice, os. Pod Skarpą

4. Sklep nr 35 „ Gama” Wadowice, ul. Wojska Polskiego

 

Wadowice, 31.10.2017 r.                                        Zarząd „Społem” PSS w Wadowicach

 

 

 

 

ANEKS nr 1

z dnia 29 grudnia 2012 r. do Regulaminu Programu Lojalnościowego

„Społem znaczy razem” z dnia 15 marca 2012r. 

§ 1

 W Regulaminie Organizator dokonuje następujących zmian:

 1.  Pkt 3 w § 4 otrzymuje brzmienie:

  „Wartość transakcji zostaje przeliczona na punkty w ten sposób, że za każde 5 złotych wartości zakupu Uczestnik otrzymuje 1 punkt

  Do wartości transakcji nie wlicza się (punkty nie są przyznawane) wartości: dołado­wania telefonów, paysafecard i Cash-Ticket, płatności za Rachunki, zakupy wyrobów lub re­kwizytów tytoniowych, wartości sprzedaży na gry liczbowe oraz wartości sprzedaży losów loterii pieniężnych

  Natomiast za zgromadzone:

  - 150 punktów przysługuje bon o wartości 10 zł

  - 300 punktów bon o wartości 20 zł

   - 750 punktów bon o wartości 50 zł”.

 2.  W § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

  „Zgromadzone punkty podlegają wymianie na bony „Społem”, które uprawniają do bezgo­tówkowego zakupu towarów w sklepach Organizatora z wyłączeniem wyrobów lub rekwizy­tów tytoniowych oraz napojów alkoholowych, w tym piwa”.

§ 2

      Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie.

 

§ 3

 1. Niniejszy aneks podlega opublikowaniu poprzez jego wywieszenie we wszystkich pla­cówkach handlowych „Społem” PSS Wadowice oraz na stronie internetowej www.wadowice.spolem.org.pl najpóźniej w dniu 31.12.2012

 2. Postanowienia niniejszego aneksu wchodzą w życie z jednomiesięcznym wyprzedzeniem z dniem 1.02.2013

 3. Punkty zgromadzone przed dniem wejścia w życie niniejszego aneksu zostaną przeliczone na bony na dotychczasowych zasadach wg stanu na dzień 31.01.2013 i będą podlegać wy­korzystaniu na ogólnych zasadach.